Základní informace

 

ROYAL SUN CLUB

občanské sdružení reg. MV ČR,

IČ : 27005861

se sídlem Vodnická 328, Praha 4

Číslo bankovního účtu: 51-1055080217/0100

 

Stanovy RSC

 

1.   ROYAL SUN CLUB ( dále též „ RSC„ ) je dobrovolné elitní sdružení chlapců a mladých mužů (gentlemanů) se stejně ušlechtilými zájmy. Členy RSC mohou být pouze praví gentlemani.

2.   ROYAL SUN CLUB má za cíl udržovat kamarádství a fyzickou kondici  svých členů.

3.   ROYAL SUN CLUB plně a vřele podporuje aktivity svých členů v jejich bohulibých aktivitách a to i jednotlivě.

4.   Nejvyšším orgánem RSC je Valná hromada skládající se ze všech platných členů RSC. Schází se zpravidla 1x ročně a to v den výročí založení RSC ( 11.2. roku ) či v nejbližším možném termínu. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých otázkách. Valnou hromadu svolává zpravidla Hlava pomazaná, případně jiný člen RSC, do Klubovny RSC. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů (hlasování je možno činit ústně, telefonicky, písemně či elektronickou poštou - vyhodnocení hlasování má na starosti Hlava pomazaná). O změně článku 9 a 10 stanov rozhoduje valná hromada složená pouze z 10-ti zakládajících členů a to kvalifikovanou většinou 8 hlasů z 10.

5.   ROYAL SUN CLUB navenek ve vztahu k třetím osobám zastupují volení „Zastupitelé – gentlemani“, kteří jsou voleni Valnou hromadou vždy na období 1 roku. Opětující volba je možná. Hlasuje se aklamací v den konání Valné hromady. Lobování za účelem zvolení za „ Zastupitele – gentlemana „ RSC ve formě tekutých pozorností je povoleno.

6.   ROYAL SUN CLUB má představitele, kteří v případě oprávněné nespokojenosti kteréhokoliv z členů RSC a jeho návrhem na změnu jsou vyměněni hlasováním  – president, finanční manager,manager etiky a etikety, (dále jen Zastupitelé – gentlemani ) a dále PR manager, údržbář SW ( dále jen Šiřitelé  – gentlemani ) . Při hlasování každý člen RSC navrhne nové kandidáty na výše zmíněné posty a tuto funkci získává člen s nejvyšším počtem hlasů. Zvolený člen má právo na odmítnutí funkce, v tomto případě funkci přebírá člen s druhým nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů probíhá druhé kolo hlasování, v němž je vybíráno pouze ze členů s rovným počtem hlasů. Poslední věta čl. 5 platí obdobně.

7.      ROYAL SUN CLUB:

      Zastupitelé – gentlemani jsou:

      a) President – Hlava pomazaná

      b) Finanční manager – kontroluje tok financí

      c) Manager etiky a etikety – stará se klubové pití (a jeho dostatek )

      Šiřitelé – gentlemani jsou:

      a) PR manager – podává celoroční zprávu ( někdy i v průběhu roku )

      b) Údržbář SW – pravidelně každých 14 dní aktualizuje www

8.      ROYAL SUN CLUB:

      Dílčí aktivity (tenis):

      a) celoroční tenisový turnaj ve čtyřhře

      b) 2 Grand – slam turnaje s rautem

      Základní pravidla:

      a) Vstupní poplatek – 500 ,-Kč /os / měsíc

      b) Dvojice budou schváleny na prvním společném setkání příslušného ročníku

      c) Hrací řád viz příloha

9.   ROYAL SUN CLUB přijímá nové členy po pečlivém uvážení, přijímá pouze celé  dvojice (výjimku tvoří jednotliví náhradníci za trvale nehrající, vystoupivší či vyloučené členy RSC). O případném přijetí nového člena - gentlemana ( zájemce ) rozhoduje výlučně Valná hromada složená pouze ze zakládajících 10-ti členů. ( ostatní další členové mají hlas pouze poradní ). Rozhodnutí Valné hromady předchází osobní prezentace potencionálního vstupujícího člena, která se zpravidla koná pod patronátem Managera etikety na určeném vhodném místě a to na účet zájemce. Přijetí nových členů musí být schváleno kvalifikovanou většinou 7 z 10 zakládajících členů ( hlasování je možno učinit ústně, telefonicky, písemně či elektronickou poštou ).

10. ROYAL SUN CLUB může zrušit členství či vyloučit člena RSC či celou dvojici. O tom rozhoduje valná hromada složená pouze ze zakládajících 10-ti členů. Rozhodnutí musí být učiněno kvalifikovanou většinou 8 z 10-ti zakládajících členů RSC ( ostatní další členové mají hlas pouze poradní ) a to po velmi důkladném zvážení a široké diskusi.

11. Klubová restaurace je: Restaurace U Vávrů, Praha 2

      Klubové pití je: Metaxa ***,*****  a  Finská vodečka  ( podle vkusu gentlemana )

 

Zakládací listina

Image

Kdo je zde

Právě přítomno: 81 hostů a žádný člen



Template Design by seba&drment